Teritorijalna nadležnost arhiva

Sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, NN 98/19) Državni arhiv u Vukovaru, sa sjedištem u Vukovaru, obavlja arhivsku službu na području Vukovarsko-srijemske županije. U sklopu Arhiva djeluju i Arhivski sabirni centar u Vinkovcima.

 

Područje nadležnosti DAVU obuhvaća:

 

Gradove: Ilok, Otok, Vinkovci, Vukovar i Županja

 

Općine: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, 

Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, 

Ivankovo, Jarmina, Lovas, 

Markušica, Negoslavci, 

Nijemci, Nuštar, Privlaka, 

Stari Jankovci, Stari Mikanovci, 

Štitar, Tompojevci, Tordinci, 

Tovarnik,Trpinja, Vođinci, Vrbanja