KORIŠTENJE GRADIVA U ČITAONICI

Arhivsko gradivo je korisnicima dostupno svakim radnim danom u čitaonicama DAVU, (osim u slučajevima  predviđenim člancima 14. – 18. Pravilnika o radu čitaonice ili po odluci ravnatelja DAVU) koje se nalaze na dvije lokacije:

   1) Županijska 66, Vukovar (tel. 032 425 195)

   2) Arhivski sabirni centar Vinkovci, Duga ulica 2, Vinkovci (tel. 032 331 695)

te svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) od 8:00 do 13:00 sati. U slučaju privremene promjene radnog vremena ili privremenom zatvaranju čitaonice, obavijest o istom postavljena je na vidnom mjestu zgrade, a može biti objavljena i na mrežnim stranicama DAVU.

Pravo na pristup arhivskom gradivu u čitaonicama DAVU imaju svi korisnici pod jednakim uvjetima.

Informacije o gradivu, korištenja gradiva i postupku naručivanja mogu se dobiti telefonom, osobno u čitaonicama DAVU, elektronskim putem ili putem web stranice.

Zahtjev za korištenjem arhivskog gradiva podnosi se osobno, u čitaonicama DAVU, ili elektronskim putem (drzavni.arhiv.vu@davu.hr) ispunjavanjem obrasca koji je dostupan u čitaonicama DAVU i objavljen na mrežnim stranicama DAVU. U isti se upisuju osobni podaci i svrha korištenja.

Korisnik čitaonice, prilikom svog dolaska, prijavljuje se dežurnom djelatniku Arhiva koji mu pruža informacije o gradivu koje sadrži relevantne podatke za prijavljenu temu njegova istraživanja.

Potpisom na zahtjevu korisnik se obvezuje da će se pridržavati odredbi Zakona i Pravilnika o korištenju javnog arhivskog gradiva i Pravilnika o radu čitaonice DAVU.

Odobrenje za pristup gradivu vrijedi samo za osobu koja je podnijela zahtjev, a prikupljeni osobni podaci štite se sukladno važećim propisima.

Gradivo se izdaje na korištenje u roku do tri (3) radna dana nakon odobrenja zahtjeva za pristup gradivu.

U čitaonici se u jednom danu može dobiti na korištenja najviše 5 (pet) tehničkih jedinica  gradiva ne računajući obavijesna pomagala.

Arhivsko gradivo za korisnike ne istražuju djelatnici Arhiva.

Korištenje arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala u čitaonici je besplatno, dok se izrade preslika naplaćuju prema Cjeniku naknada DAVU.

Uvjeti i način korištenja arhivskoga gradiva utvrđeni su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018, 98/2019), Pravilnikom o korištenju javnog arhivskoga gradiva (NN 121/2019), te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Vukovaru.

 

Pravila i obveze rada korisnika u čitaonici

 

  • Korisnik ne smiju arhivsko gradivo iznositi iz čitaonica DAVU.
  • U čitaonicu se smiju unositi samo pisaći pribor (grafitna olovka, gumica), mobitel, fotoaparat i prijenosno  računalo (bez torbe).
  • Korisnik je dužan pažljivo postupati s gradivom kako se ono ne bi oštetilo ili uništilo. Nije dozvoljeno naslanjati se na gradivo, na njemu raditi bilješke ili preslike preko paus- papira, tekst precrtavati ili podvlačiti crtom, savijati ili vlažiti listove, koristiti gradivo kao podlogu za pisanje ili poduzimati radnje koje bi mogle na bilo koji način ugroziti, oštetiti ili uništiti arhivsko gradivo. Nadalje, korisnik ne smije mijenjati poredak spisa ni oznake na tehničkim jedinicama niti smije unositi ikakve ispravke u obavijesna pomagala, a o eventualnim pogreškama može obavijestiti zaposlenika zaduženog za čitaonicu.
  • Prije napuštanja čitaonice korisnik je dužan obavijestiti dežurnog zaposlenika u čitaonici o  nastavku ili prestanku rada na gradivu te ga rezervirati za sljedeći dan ili ga vratiti. Ako se rezervirano gradivo ne koristi duže od 5 (pet) dana, gradivo se vraća u spremište
  • Korisnik arhivskog gradiva osobno je odgovoran u slučaju povrede odredaba Zakona o autorskom pravu i srodnim.
  • U slučaju objave korištenog arhivskog gradiva, korisnik je obvezan dostaviti arhivu čijim se gradivom koristio po jedan primjerak svog stručnog ili znanstvenog rada, odnosno knjige nastale na temelju korištenog arhivskog gradiva radi unapređenja arhivske djelatnosti.

 

Ime i prezime *
Email *
Telefon *
Adresa *
Predmet *
Tekstualna poruka *
Pošaljite poruku